INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W EMATECH IT Sp. z o.o.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy -zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Ematech IT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrzeżnej Północnej 15, 41-400 Mysłowice, telefon 32 223 83 67, mail: biuro@ematechit.pl

 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ematechit.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  2. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane będą przekazywane innym podmiotomm.in. dostawcom oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie przepisów prawa.

 

PRAWA OSÓB,KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ,W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) umownym,

2) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

  1. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  2. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Adres

Ematech IT Sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna Północna 15
41-400 Mysłowice

Kontakt

Tel. 32 223 83 67
Fax. 32 223 83 67 wew. 29
E-mail: biuro@ematechit.pl